Tumblelog by Soup.io
  • tootsietoots
  • Americanlover
  • majenki
  • eequine
  • jointskurwysyn
  • misza
  • iamophelia
  • cocopaulina
  • misery000
  • bettersorrythansafexx
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

3158 6901
0359 9a0e
Reposted fromursa-major ursa-major viaSzczurek Szczurek
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viakreska-groteska kreska-groteska
Play fullscreen
[B.]
Reposted byOnly2you Only2you
6042 4edd 500
Świetlicki - lekarz diagnosta. 
3497 e006 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
3155 b959
3288 6e87
3718 0c8c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabakteryja bakteryja
7960 b77e
Reposted fromdoedeer doedeer viahormeza hormeza
Play fullscreen
I ty, i ja i to, co między nami jest nasze Prywatny świat, nasz mikrokosmos I pytanie, ile nas jest w nas? Ile zostawili nam i ile nam zostało jeszcze Westchnień... Nim przykryje nas piach
Miłość jest uniwersalna, tak samo jak frustracja
Jak strach, który przychodzi, kiedy gaśnie nocna lampka
Nie mogę zasnąć, choć pod powiekami piach mam
Nie chcę nic więcej, choć nie widziałem wiele, to
Wszystko mam, kiedy zasypiasz obok
Reposted bynewlifeloading newlifeloading
8026 a794
Reposted fromskins skins viabadblood badblood
7417 3406 500
Reposted fromamatore amatore viabadblood badblood
3283 efcd
Reposted fromkarahippie karahippie viachudazupa chudazupa
0271 01d6 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viachudazupa chudazupa
7065 ef1d

girlinthepark:

Visit Copenhagen | Nyhavn, København, Denmark. 

5959 4b14 500
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
5999 56eb 500
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
1331 75ec
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
0281 1e31 500
Reposted frombrumous brumous viakittylitter kittylitter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl